4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut

4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut

 

Heb jij een 6-daagse basisopleiding ACT gevolgd en wil je graag opgeleid worden tot volwaardig ACT-therapeut? In deze opleiding leer je om met precisie fundamenteel te kunnen ingrijpen op het verbeteren van de levenskwaliteit van je cliënten. 

ACT behoort tot de derde generatie gedragstherapie, ook wel contextuele gedragstherapie genoemd. Contextuele gedragstherapie is een vorm van gedragstherapie die steunt op de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op gebied van de gedragspsychologie. 

 

Om je te kunnen opleiden tot ACT-expert, meer nog, tot contextueel gedragstherapeut, betekent dat volgende zaken onder meer belangrijk zijn:

 • De invloed van het verleden van de cliënt linken aan het huidige functioneren. Niet vanuit ratio, verhalen en verklaringen maar vanuit een ervaringsniveau om op die manier de pijn die mensen ervaren vanuit een scherp verhoogd bewustzijnsniveau te kunnen vastpakken en aanpakken. 
 • een uitgebreide verdieping in ACT, met onder andere het proces zelf-als-context of perspectief name, als rode draad om ten gronde te leren hoe je mensen kan helpen om een 'ik' op te bouwen dat gebaseerd is op zelfwaardering, bewustzijn, acceptatie en waardengericht handelen.
 • een uitgebreide module rond Relational Frame Theory en de laatste nieuwe inzichten in gedragsanalyse: taal kunnen gebruiken in een therapeutisch proces als een belangrijke gedragscomponent.
 • een integratie van onderstaande 3de generatie gedragstherapeutische modellen ter verdieping van en als aanvulling op het ACT-model: 
  • Compassion Focused Therapy (CFT): met dit model kan je cliënten leren om milder en zachter te zijn voor zichzelf, zich veilig te voelen en troost te kunnen vinden in zichzelf. 
  • Dialectische Gedragstherapie (DGT)cliënten leren om zichzelf te kunnen reguleren; fundamenteel te kunnen werken rond gedrags- en impulsbeheersing, een instabiele identiteit, emotioneel labiel zijn. 

 

Deze opleiding biedt je de kans om je kennis en ervaring uit te breiden van starter naar een professioneel niveau als ACT-therapeut. 

De opleiding voldoet aan alle voorwaarden van een postgraduaat. Je krijgt op het einde van de opleiding, als je geslaagd bent, een officieel getuigschrift als contextuele gedragstherapeut.

 

Enkele highlights: 

 

 • Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen heeft Allegre ervoor gekozen om het volledige opleidingsaanbod te laten superviseren door een aantal professoren.
 • Kandidaturen indienen kan tot half mei 2021. 

 

 

Lees verder voor meer info over:

 • hoe je je kandidaat kan stellen;
 • data;
 • programma van de opleiding;
 • kostprijs en betaalformules.

 

Leerdoelen, studiepunten etc worden nog toegevoegd in de loop van de komende maand. 

 Meer info over de docenten vind je hier.

 

 

Postgraduaat: praktische info

Let op: Instappen opnieuw mogelijk vanaf september 2021.

Selectie

 1. Toelatingsvoorwaarden

Om zelfstandig het beroep van psychotherapeut uit te oefenen tijdens of na het verkrijgen van het getuigschrift:

 • Arts met specialisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie (vanaf het 2de jaar specialisatie)
 • Licentiaat/master in de psychologie: klinische psychologie, met minstens 6 maanden klinische stage
 • Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen: orthopedagogiek, met minstens 6 maanden klinische stage (of een equivalent aan een Vlaamse universiteit).

Om psychotherapie te verstrekken onder supervisie van een autonoom beoefenaar  van de psychotherapie: 

 • Minimaal bachelordiploma met aanvang van de opleiding ten laatste schooljaar 2016 - 2017. Allegre laat, ondanks deze wettelijke regeling, enkel mensen toe met een bachelordiploma in de menswetenschappen. Enkele aanvullende criteria volgen nog in de loop van de komende weken. 

 

 1. Bijkomende selectiecriteria

Een eerste belangrijk criterium is dat je een 6-daagse ACT-opleiding gevolgd hebt of een gelijkwaardige opleiding.

Daarnaast dien je ook in de mogelijkheid te zijn om cliënten te begeleiden. Hetzij op je werkplek, hetzij op een stageplek. 

Behalve de professionele loopbaan en de opleidingsachtergrond, is het belangrijk dat een kandidaat voor deze opleiding:

 • voldoende tijd kan vrijmaken om de sessies, workshops, supervisiedagen, ... te volgen op de verschillende locaties en de bijhorende opdrachten uit te voeren;
 • over voldoende kennis beschikt van de Engelse taal om seminaries en sessies vlot te kunnen volgen en literatuur door te nemen;
 • zelfstandig kan werken, maar zeker ook bereid is om in (kleine) groepen samen te werken;
 • zelf ook actief op zoek gaat naar verdieping en onderbouwing.

 

 1. Stage

Wettelijk dien je voor een psychotherapieopleiding in de loop van 6 jaar (dus nog 2 jaar na de opleiding) een totaliteit van 3200 uren stage doorlopen hebben.

Een stageplaats dient voor deze opleiding te voldoen aan volgende voorwaarde: je hebt direct cliëntcontacten waarin je interventies kan doen gericht op het te weeg brengen van gedragsverandering (overt en covert).

Binnen het takenpakket van de stagiaire dient dus te zitten:

 • interventies doen met cliënten, individueel of in groep
 • voorbereidings- en reflectietijd
 • verslaggeving maken
 • overleg met collega's. 

Bij twijfel of dit aanwezig is op de door jou gekozen stageplek, vragen we een brief ter bevestiging van jouw stageplaats en nemen we eventueel contact op met de stageverantwoordelijke. 

 

Indienen van je kandidatuur

Omdat dit postgraduaat intensief is en het aantal plaatsen beperkt, selecteren we de kandidaten op basis van hun dossier en een intakegesprek.

Het opleidingstraject start in september 2021.

Om je kandidaat te stellen, dien je je dossier in uiterlijk op 15 mei 2021.

Om te beslissen over je kandidatuur stellen we een dossier van je samen. Hiervoor bezorg je ons een motivatiebrief, een overzicht van de opleidingen die je gevolgd hebt (met bijbehorende kopies van diploma's of getuigschriften), je werkervaring en je huidige werkomgeving.

Dit bezorg je per post of per email aan Allegre Opleidingscentrum, Truibroek 51, 3945 Ham of administratie@allegre.be.

Alle kandidaten krijgen op half juni ten laatste antwoord op hun kandidatuur. Als we tijdens de selectieperiode bijkomende informatie nodig hebben, nemen we hierover contact met je op.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over het invuldossier of over je kandidatuur, neem dan contact op met de opleidingsverantwoordelijke, Mailadres: veerle@allegre.be.

 

 

Praktisch

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Totaalprijs:

2800,00 euro per opleidingsjaar inclusief btw.

De opleiding duurt 4 jaar voor een totaal aan 120 studiepunten (30 studiepunten per jaar).

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Lesmateriaal en supervisies.
 • Koffie, thee, water, snacks tijdens de pauze.
 • De lunch 's middags is inbegrepen. 

Niet inbegrepen in deze prijs zijn:

 • Literatuur

 

Opvolging kwaliteit, beoordeling

Om de kwaliteit te waarborgen, zowel van de inhoud van de opleiding alsook van de beoordelingswijze zal een opleidingsraad worden opgericht. De kerndoelstelling van de Opleidingsraad is toezicht te houden op de planning en beoordeling van de postgraduaatopleiding en de huidige tweejarige opleiding aan de hand van feedback van studenten en bestaande professionele en wetenschappelijke voorschriften en praktijken.

Deze doelstellingen zullen worden bereikt door voortdurend te reflecteren over de cursus/modulaire inhoud en de resultaten ervan. 

Verder staat in de nabije toekomst ook een gesprek gepland met het bestuur van de VVGT om ook daar de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als qua beoordelingswijze voor te leggen. 

 

Certificaat

Deze opleiding voldoet aan alle wettelijke voorwaarden van een postgraduaat. Je krijgt op het einde van de opleiding, als je geslaagd bent, een officieel getuigschrift als contextuele gedragstherapeut. (120 ECTS)

We kiezen er bewust voor om een certificaat af te leveren als contextueel gedragstherapeut en niet als 'ACT-therapeut', ondanks het feit dat het overgrote deel van het programma is gebaseerd op verdieping van ACT-vaardigheden en -inzichten. We volgen hierbij de richtlijnen van de Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), waarvan alle docenten van Allegre lid zijn. Om misverstanden te voorkomen, willen we daarom deze informatie toevoegen die ons door ACBS is gegeven om studenten eraan te herinneren dat er geen nationaal of internationaal trainingsprogramma bestaat dat voorziet in certificering als ACT-therapeut, zodat geen enkele trainingsorganisatie een getuigschrift met deze titel mag toekennen.

 

Facturatie en betaling

Je ontvangt een factuur per opleidingsjaar.

De factuur is volledig te betalen voor het begin van de opleiding. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat indien je het totaalbedrag in schijven wenst te betalen.

Er zijn een aantal voordelen waar je mogelijk gebruik van kan maken: 

 • Deze opleiding komt in aanmerking voor tussenkomst via de KMO-portefeuille. Voorwaarde is dat je hiervoor tijdig registreert. Helaas is het structureel niet mogelijk om gebruik te maken van de KMO-portefeuille als je in schijven wil betalen.
 • Onze verdiepingsopleiding is erkend voor betaald educatief verlof voor opvoedingsinrichtingen en - diensten voor onbepaalde duur.

 

Annulatievoorwaarden

Omwille van de hoge kost die de organisatie van een postgraduaat met zich meebrengt en het beperkt aantal beschikbare plaatsen is er geen mogelijkheid tot restitutie, om welke reden dan ook, tot 2 maanden voor de start van het eerste jaar van de opleiding.

Bij een annulering vanaf 6 weken voor de aanvang van het 2de, 3de of 4de jaar van de opleiding is de student het volledige inschrijvingsgeld aan Allegre verschuldigd. Dit bedrag blijft gewaarborgd in de vorm van een krediet dat de student in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij stopzetting van de opleiding na de startdatum blijft de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. In dit geval blijft het bedrag niet gewaarborgd in de vorm van een krediet.

 

Vrijstelling

Indien je denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling van bepaalde vakken, neem dan contact op met de opleidingsverantwoordelijke met de nodige documentering waarom je veronderstelt hiervoor in aanmerking te komen. De opleidingsverantwoordelijke zal dit voorleggen aan de opleidingsraad.

Vrijstellingen van vakken geven geen korting van het inschrijvingsgeld.

  

Programma & docenten

Inhoud van de opleiding en docenten worden gesuperviseerd. De inhoud is dus opgebouwd vanuit de laatste nieuwe inzichten op wetenschappelijk vlak. Dit betekent dat de opleiding bijgestuurd wordt naargelang er nieuwe inzichten voorhanden zijn. 

 

ACT I: ACT verdieping 

Het is voor veel therapeuten een uitdaging om na een introductieopleiding in ACT hun vaardigheden uit te breiden.

De toepassing van de ACT-kernthema’s in de praktijk, in een werkelijk ervaringsgericht kader, blijkt vaak moeilijk. Theoretische kennis omzetten naar concrete praktijk leidt er vaak toe dat therapeuten ACT eerder protocollair of mechanisch gaan uitvoeren.

In dit ACT-verdiepingsblok krijg je de kans om uitgebreid te oefenen met de processen defusie, waarden, zelf-als-context en creatieve hopeloosheid. Er zal uitgebreid tijd zijn voor eigen casuïstiek en voor de vertraging in de therapeutische relatie. Na deze 8 dagen ben je in staat om op een flexibele en verdiepende manier interventies te richten naar de behoeften van je cliënt en je werksetting.

RFT I & II: RFT en klinische analyse 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • de belangrijkste begrippen van RFT ‘be-grijpen’ en toepassen in de klinische praktijk.
 • (verbale) functionele assessments doen tijdens lopende gesprekken.
 • casusconceptualisatie doen op een functionele en contextuele wijze.
 • motiveren middels RFT principes.
 • gedragsverandering via “talige” interventies meer precies afstemmen
 • experiëntiëel te werken met taal.
 • weten waarom en hoe je ACT processen toepast of kunt aanpassen.
 • omgaan met “talige” valkuilen

 Je oefent met het materiaal binnen de therapiekamer en daarbuiten (inclusief huiswerkopdrachten).

Deze opleiding biedt een solide basis in het werken met RFT en het contextuele denken gebaseerd op de nieuwste inzichten van Barnes-Holmes, Villatte, Törneke, Hayes, McHugh, Dougher,…

 

ACT II

ACT en exposure 

Pijn is geen gedrag. Wat wij pijn noemen is ook vaak weerstand en vermijdingsgedrag tegen de pijn.

In deze workshop gaan we daarmee aan de slag. ACT-processen zoals acceptatie (blootstelling) en defusie (zelf als context) worden ingezet om je cliënten bij te staan in het benaderen en verkennen van de pijnsensaties.

Mensen met pijn hebben nood aan anders en nieuwsgierig leren “kijken naar” hun pijn. Ze zitten vaak al lang vast in het perspectief dat pijn bevochten moet worden, zonder resultaat. Oefenen met perspectief wisselen en “Zelf als context ” zijn daarbij een belangrijke elementen in “anders kijken” naar de pijnervaring.

Deze opleiding is erop gericht je tools te bezorgen waarmee je direct aan de slag kan bij cliënten met pijn. Je leert hoe je kan aansluiten bij de (pijn)ervaringen van je cliënt door zijn of haar perspectief te delen, op een actieve en authentieke manier. Je leert hoe je de cliënt kan helpen om deze ervaringen te accepteren en actief te benaderen.

Exposure en mindfulness zijn daarbij belangrijke technieken. Je leert hoe je bij exposure, “Zelf als Context” kan inzetten en we oefenen hoe we met ervaringen kunnen werken, zonder te veel taligheid. Je leert aan te sluiten bij wat er bij je cliënt wordt opgeroepen aan lichamelijke sensaties, cognities en emoties. In de behandelkamer kunnen interventies ter plekke met de cliënt worden geoefend. Dit versterkt de effectiviteit van je behandeling.

 ACT en exposure is een opleidingsonderdeel waarbij je jouw ACT-vaardigheden (specifiek de mindfulness- en acceptatieprocessen) kunt verdiepen en een vernieuwde benadering bij pijn (fysieke en/of emotionele pijn) leert inzetten om flexibiliteit en zelf-compassie te vergroten.

 

Zelf-als-context in de praktijk (retraite) –  Jerome Stoel

Deze workshop heeft 2 doelstellingen: enerzijds willen we je leren om te verstillen en kennis te maken met mindfulness-meditatie. Anderzijds wordt sterk in gezet op het ervaren van het proces ‘het observende zelf’. Op deze manier kan je voor jezelf en met je cliënten vanuit eigen ervaring op beide aspecten van ACT sterker inzetten.

 Jerome Stoel geeft een laagdrempelige introductie in de kunst van vipassana en mindfulness-meditatie, op een manier die ondersteund wordt door zowel eeuwenoude wijsheden als door de moderne wetenschap. Deze unieke combinatie zorgt effectief en eenvoudig voor een vermindering van stressgevoelens. Je krijgt handvaten aangereikt om ook in het dagelijks leven de rust in jezelf te vinden en je leert om bij jezelf te blijven in de meest uitdagende situaties.

Je maakt kennis met de vier fundamenten van vipassana mindfulness-meditatie; lichaam, gevoelens, geest en objecten van de geest. We breiden de meditatie-momenten steeds verder uit. Zo leer je stap voor de stap hoe het is om stilte te ervaren.

 

ACT en psychiatrie – Joris Corthouts

Joris Corthouts geeft je het nodige inzicht en de praktische instrumenten om ACT toe te passen bij ernstige psychologische gebeurtenissen die een impact hebben op verschillende domeinen van het leven.

 

ACT en Systeemtherapie 

Deze 2-daagse workshop zit in deze opleiding omdat we in ACT een evenwicht moeten zoeken tussen wel en niet ingaan op het verhaal wat de cliënt brengt. Door ACT in systeemtherapie toe te passen, kan je op een compassievolle en wetenschappelijk onderbouwde manier werken aan verandering binnen relaties. Systeemtherapie is gericht op verandering in de omgang en/of de aard van de relaties en op het vergroten van de veerkracht van mensen.

In deze workshop leer je op een praktische manier om ACT toe te passen en samen te werken met cliënten aan omgang en relaties.

Daarbij is er specifiek aandacht voor de manier waarop je ACT kunt inzetten om het contact tussen ouder en kind te verbeteren en de opvoedingscompetenties van ouders te vergroten.  Ook zal er tijdens deze workshop bijzondere aandacht besteed worden aan manieren waarop gezinsleden prettiger met elkaar kunnen omgaan en handiger problemen kunnen oplossen.

 

CxBT I

Interpersoonlijke gedragstherapie, beter gekend als FAP of Functional Analytic Psychotherapy - Annick Seys

FAP wordt ook wel eens 'Interpersoonlijke gedragstherapie' genoemd. Het behoort, net als ACT, tot de contextuele gedragstherapeutische modellen. Annick volgt momenteel een traject bij de Universiteit Washington tot gecertificeerd FAP- trainer en - therapeut. FAP vertrekt vanuit de wetenschap dat de meeste problemen die mensen ervaren 'sociale problemen' zijn; problemen die te maken hebben met de manier waarop mensen relaties aangaan en onderhouden. Het FAP model gaat samen met de cliënt onderzoeken hoe hij vanuit opmerkzaamheid, verbinding en moed relaties kan aangaan met zichzelf en anderen. De relatie met de therapeut wordt sterk onder de loep genomen omdat we er vanuit gaan dat de problemen die de cliënt ervaart zich ook zullen voordoen in de therapeutische relatie. 

Dialectische Gedragstherapie - Roland Sinnaeve

Dialectische Gedragstherapie (DGT) werd oorspronkelijk ontwikkeld door Prof. Marsha Linehan als een behandeling voor mensen die lijden aan een langdurig patroon van suïcidaal gedrag. Ondertussen werd de effectiviteit van DGT aangetoond voor een breed spectrum van emotieregulatieproblemen. In deze introductie wordt de logica van DGT toegelicht. We beginnen bij de basis: de mensvisie en de biosociale theorie van Linehan. Hierop verder bouwend worden de verschillende onderdelen van het programma en de behandelstrategieën toegelicht.

Meer informatie in detail over dit programma komt eraan. 

 

CxBT II: Compassion Focused Therapy 

Centraal in deze therapie staat het leren ontwikkelen van een compassievolle houding ten aanzien van het zelf en het verminderen van schaamte en zelfkritiek. Belangrijke onderdelen van CFT zijn psychoeducatie (o.a. uitleg over onze drie emotieregulatie systemen), het verhogen van motivatie, de ontwikkeling van zelfcompassie vaardigheden en terugval preventie. CFT heeft een transdiagnostische visie en beschouwt schaamte, trots, en zelfkritiek als in standhoudende factoren van verschillende vormen van psychopathologie.

Naast de theoretische kennismaking met het CFT model hebben deelnemers tijdens deze lesdagen de kans om in kleine groepen te oefenen met de kernvaardigheden die in deze benadering centraal staan. Ook is er ruimte om na te gaan in hoeverre de huidige technieken te integreren zijn in de eigen therapeutische werking. Wetenschappelijke resultaten over de toepasbaarheid van CFT worden besproken.